สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


นางนงพงา กอธวัช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายไพฑูรย์ วงศ์คำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี


นางรมย์นลิน แสนหลาบคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชริญา ตอเสนา
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเบญจพร ปาโท
หัวหหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


จ่าเอกธนา นามปัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางชบาไพร คำสีห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางณัฐริกา ภาคฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอาทิตย์ สุวรรณคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายธนากรณ์ จันทรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพัทราพร ธัญญะภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนพรรค อุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรัตติยา ผลินยศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


พ.อ.อ. วงศ์เทพ พันธะไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสุดารัตน์ นิลผาย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางยุพิน เวียงสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุภาพร บุญวิเศษ
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมเกียรติ อันพาพรหม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวอภิญญา ภิโญ
ผช.นักวิชาการเกษตร


นายอภิชาติ กัลยายงค์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอรศิริ สัมฤทธิ์รินทร์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอภิวุฒิ สีลาดเลา
ผช.นิติกร


นางสาวพรพิมล แก้วขอนแก่น
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นายฉัตรชัย บุระผากา
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายพัฒนา ศิริตื้นลี
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวพรวิภา คำมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรฤมน บุตราช
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางเกษรินทร์ จันทรัตน์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายโอภาส อาวรณ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายณรงค์ ชูเสน
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรวิษฎา สมยาภักดี
ผช.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นางสาวชญานุช สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายอนุวัฒน์ รุ่งวิสัย
ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


นางสาวสุพัชญา คำเคลือ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายประดิษฐ์ จันทนงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายมานะ จันพุมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายเปรม สุวรรณศรี
พนักงานดับเพลิง


นายฉัตรมงคล สุรัง
พนักงานดับเพลิง


นายพรรณวิชัย บุญเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายจักรกฤษฎ์ สุตะโท
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอัศวเดช บุญนาโพธิ์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายลิขิต ขันโอฬาร
พนักงานดับเพลิง


นายวิทวัส อนุแก่นทราย
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายไพทูรย์ พันโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกวัจน์ ชูวงศ์เลิศ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเทวฤทธิ์ จันทวิทย์
คนงานทั่วไป


นายประภาส วิเศษศรี
คนงานทั่วไป


นายแสนศักดิ์ จันดาเขียว
คนงานทั่วไป


นายวิระชาติ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายไชยะ ภะคะมิตร
คนงานประจำรถขยะ


นายภานุวัฒน์ วรรณุแสน
คนงานประจำรถขยะ


นายวิรศักดิ์ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายวิเชียร วินทะไชย
คนงานประจำรถขยะ


นายณัตพล ทิพนงค์
คนงานประจำรถขยะ


นายประมวล วินทะไชย
คนสวน