ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 29 มิ.ย. 65 2
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 23 มิ.ย. 65 16
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 65 4
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ"โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​ 22 มิ.ย. 65 7
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ราษฎรและสัตว์เลี้ยงปลอดจากโรคติดต่อและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่ฉีดพ่นลัมปีสกิน หมอกควันกำจัดยุงและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง 14 มิ.ย. 65 15
งบทดลอง 13 มิ.ย. 65 13
งบรายรับ-รายจ่าย 13 มิ.ย. 65 10
วันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.มอบหมายให้นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.และคณะทำงานประชุมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 65 13 มิ.ย. 65 8
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 9 มิ.ย. 65 18
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 65 13
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด 8 มิ.ย. 65 13
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 มิ.ย. 65 19
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 65 17
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมพิธีตั้งศาลและบวงสรวงเจ้าที่ ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27 พ.ค. 65 21
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 24 พ.ค. 65 24
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 23 พ.ค. 65 18
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 18 พ.ค. 65 25
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองนำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ญัตติเรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 พ.ค. 65 25
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 11 พ.ค. 65 23
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 11 พ.ค. 65 25
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 11 พ.ค. 65 24
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 65 24
วันที่ 10 พ.ค. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ น.ส.เบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายณัฐพงษ์ วรนาม วิศวกรโยธาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณะ เพื่อทำถนน หมู่ที่11 ต.รอบเมือง 10 พ.ค. 65 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาด 9 พ.ค. 65 38
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตลาดชุมชนบ้านเปลือย หมู่ที่12 ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 6 พ.ค. 65 29
งบทดลอง 2 พ.ค. 65 37
รายงานรับ - จ่ายเงิน 2 พ.ค. 65 35
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่ 1 โดยนางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุม อบต.รอบเมือง 2 พ.ค. 65 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาด 29 เม.ย. 65 48
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 29 เม.ย. 65 32