ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นอกสถานที่ 12 ม.ค. 65 18
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 11 ม.ค. 65 13
วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.รอบเมือง เขตเลือกตั้งที่ 19 ใหม่ ที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ในการเลือกตั้ง และส่งมอบหีบบัตร 10 ม.ค. 65 11
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.อบต.รอบเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง 7 ม.ค. 65 18
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 65 17
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. และนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 4 ม.ค. 65 23
วันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ม.ค. 65 43
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เขตความรับผิดชอบของ อบต.รอบเมือง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30 ธ.ค. 64 16
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 ธ.ค. 64 20
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 19 27 ธ.ค. 64 21
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 22 ธ.ค. 64 22
22 ธ.ค.2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง น.ส.พัชริญา ตอเสนา หัวฝ่ายนโยบายและแผน นางฐิติกาญจน์ จำนงกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 นางอุทุมพร ประกอบเสริม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อCOVID 22 ธ.ค. 64 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 30 พ.ย. 64 25
วันที่ 28 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมคณะ นำโดย นายคมกฤษ พวงศรีเคนและนายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ 20 หมู่บ้าน เพื่อตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลรอบเมือง 28 พ.ย. 64 36
วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมฯ เตรียมส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และรับวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปประจำหน่วยเลือกตั้งของ 20 หมู่บ้าน 27 พ.ย. 64 52
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 นายจตุภูมิ เรืองจิรารัตน์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 พ.ย. 64 51
วันที่ 19 พ.ย. 64 และ วันที่ 23 พ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิให้ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.รอบเมือง และร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง (ฺBig Day) เชิญชวนไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ 23 พ.ย. 64 41
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ หนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19 พ.ย. 64 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 30 กันยายน 2564) 11 พ.ย. 64 41
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (เพิ่มเติม) 19 ต.ค. 64 69
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 15 ต.ค. 64 68
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อพิจารณาขอแก้ไขระเบียบศูนย์ ฯ และขอเสนอแผนการใช้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561-2565 6 ต.ค. 64 42
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 6 ต.ค. 64 52
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2564 ด้วยรักและผูกพัน “จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” 30 ก.ย. 64 61
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะทำงาน อบต.รอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ปิดศูนย์พักคอย อบต.รอบเมือง 23 ก.ย. 64 62
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต. นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 22 ก.ย. 64 49
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง 20 ก.ย. 64 46
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 15 ก.ย. 64 62
วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคโควิด19 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่8 ต.รอบเมือง 9 ก.ย. 64 113
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 6 ก.ย. 64 82