ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง และนายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบการสนับสนุนเตียงนอนสนาม จาก พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน และสถานที่กักกันโรคโควิด19 21 ก.ค. 64 3
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 20 ก.ค. 64 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 20 ก.ค. 64 4
วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี สาขาบ้านเขวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ให้เป็นที่กักโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด 14 ก.ค. 64 12
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมการรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุม อบต. รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 13 ก.ค. 64 6
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรายงานจากชาวบ้านตำบลรอบเมืองเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงชนิด โคและกระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกินในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 13 ก.ค. 64 5
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.รอบเมือง เรื่อง การบริหารและการใช้น้ำประปาของ อบต.รอบเมือง 12 ก.ค. 64 6
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 11 มิ.ย. 64 12
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในเขตตำบลรอบเมือง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อกำจัดพาหนะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดฯ 9 มิ.ย. 64 12
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานแจกถุงยังชีพและอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)ให้แก่ประชาชนผู้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน และประชาชนทั่วไป บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 ต.รอบเมือง 2 มิ.ย. 64 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในเขตตำบลรอบเมือง ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อกำจัดพาหนะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดในโคกระบือของราษฎร 1 มิ.ย. 64 14
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25 พ.ค. 64 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร่้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 19 พ.ค. 64 15
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 17 พ.ค. 64 25
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 17 พ.ค. 64 28
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 14 พ.ค. 64 36
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 64 25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) 6 พ.ค. 64 28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) 6 พ.ค. 64 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 22 เม.ย. 64 51
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 เม.ย. 64 26
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 21 เม.ย. 64 44
วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. คณะเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ดำเนินการรับซื้อขยะของกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 25 มี.ค. 64 74
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่องช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 มี.ค. 64 48
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณา ขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 มี.ค. 64 51
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 07.50 น.คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความตระหนัก รู้จิตสำนึกรักและหวงแหนสถาบันหลักของชาติให้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ โดยมีการร้องเพลงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการร้องเพลงสรรเสริญ 18 มี.ค. 64 68
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 16 มี.ค. 64 52
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ตามความใน พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 64 52
กำหนดการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 16 มี.ค. 64 47
ติดประกาศ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 และภาษีป้าย 16 มี.ค. 64 36