ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 15 ต.ค. 64 9
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อพิจารณาขอแก้ไขระเบียบศูนย์ ฯ และขอเสนอแผนการใช้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561-2565 6 ต.ค. 64 3
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 6 ต.ค. 64 13
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2564 ด้วยรักและผูกพัน “จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” 30 ก.ย. 64 13
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะทำงาน อบต.รอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ปิดศูนย์พักคอย อบต.รอบเมือง 23 ก.ย. 64 18
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต. นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 22 ก.ย. 64 15
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง 20 ก.ย. 64 14
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 15 ก.ย. 64 28
วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคโควิด19 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่8 ต.รอบเมือง 9 ก.ย. 64 36
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 6 ก.ย. 64 31
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมการพิจารณาปิดศูนย์พักคอย สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ อบต.รอบเมือง 2 ก.ย. 64 34
วันที่ 27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านหัวแฮด หมู่ที่3 ต.รอบเมือง ร่วมโครงการของสำนักงานพานิชย์ จ.ร้อยเอ็ด ที่นำรถMobile พานิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ จ.ร้อยเอ็ด นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย 30 ส.ค. 64 26
วันที่ 26 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ส.ค. 64 31
วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองร้อยเอ็ด นำโดยนางสายรุ้ง สอนอำ พัฒนากรประจำตำบลรอบเมือง ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ของตำบลรอบเมือง 20 หมู่บ้าน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลรอบเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ส.ค. 64 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำรอบเมือง เรื่อง การให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 19 ส.ค. 64 47
วันที่ 11 สิงหาคม 64 เวลา16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร 108จบ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.64 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ 13 ส.ค. 64 25
11 สิงหาคม 2564 เวลา10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต. พร้อมคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยประสานงานช่วยเหลือคน ต.รอบเมืองกลับบ้าน 11 ส.ค. 64 29
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด และ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองที่เกี่ยวข้อง รับมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด จากคุณสุคนธา ไค่นุ่นกา ร้านสำเพ็งร้อยเอ็ดและเพื่อน พี่น้องที่มอบชุดให้แก่ประชาชนชาวตำบลรอบเมือง 10 ส.ค. 64 36
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด และ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเจลล้างมือแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลรอบเมือง 6 ส.ค. 64 31
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 ส.ค. 64 31
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 22 ก.ค. 64 24
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง และนายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบการสนับสนุนเตียงนอนสนาม จาก พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน และสถานที่กักกันโรคโควิด19 21 ก.ค. 64 30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 20 ก.ค. 64 24
วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี สาขาบ้านเขวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ให้เป็นที่กักโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด 15 ก.ค. 64 35
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมการรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุม อบต. รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 ก.ค. 64 22
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรายงานจากชาวบ้านตำบลรอบเมืองเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงชนิด โคและกระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกินในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 13 ก.ค. 64 31
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.รอบเมือง เรื่อง การบริหารและการใช้น้ำประปาของ อบต.รอบเมือง 12 ก.ค. 64 28
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 11 มิ.ย. 64 33
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในเขตตำบลรอบเมือง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อกำจัดพาหนะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดฯ 9 มิ.ย. 64 37
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานแจกถุงยังชีพและอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)ให้แก่ประชาชนผู้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน และประชาชนทั่วไป บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 ต.รอบเมือง 2 มิ.ย. 64 41