กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


นายวัชระ สมบัติดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิชพล ชิณเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิธิมา ไทยกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวแจ่มจิต อุตรมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางชฎาพร ทองดี
ครู คศ.2


นางนันทพร ลำพองชาติ
ครู คศ.1


นางนงเยาว์ พรมเกตุ
ครู คศ.1


นางประหยัด ภาคฤทธิ์
ครู คศ.1


นางบุญน้อม ศรีโกศล
ครู คศ.1


นางวิลัยวัลย์ ทศภานนท์
ครู คศ.1


นางสาวสายฝน เอื้อกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกัลยา บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายสุกฤษฎ์ เลาหะนาคีวงศ์
ผช.นักสันทนาการ (จ.3)


นางสาวธารารัตน์ เปล่งประเสริฐ
ผช.นักสันทนาการ (จ.3)


นางสาวเครือวัลย์ ไชยทองศรี
ผช.นักวิชาการศึกษา (จ.3)


นางลักขณา อธิมัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุภาพร พิมพิสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอุบล กำสมุทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุบผา ยิ่งกำแหง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางธิดารัตน์ เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางนงนุช เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางกัญจนพร บวรโมทย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพจมาลย์ กระเวนกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางนฤมล จันพุมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอัจฉนา แก้วพิทักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวบุญธิดา จำนงกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐธิดา สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายปัญญา ธรรมะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวโสภิตา พรมขุนทด
คนงานทั่วไป


นางพรทิพย์ ขันตรี
จ้างเหมาบริการ