หนังสือประชาสัมพันธ์


ออนไลน์ : 5

หนังสือประชาสัมพันธ์ วันที่ โหลด
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   13 ก.ย. 65 16
การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   13 ก.ย. 65 25
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565   13 ก.ย. 65 19
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565   7 ก.ย. 65 29
การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด   22 ก.ค. 65 28
การเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพื้นที่   22 ก.ค. 65 23
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี 2554   22 ก.ค. 65 36
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   22 ก.ค. 65 22
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565"   30 มิ.ย. 65 29
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565   29 มิ.ย. 65 28
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565   27 มิ.ย. 65 26
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   9 มิ.ย. 65 30
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด   30 พ.ค. 65 34
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ถึง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕   30 พ.ค. 65 31
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   20 พ.ค. 65 35
ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   18 พ.ค. 65 37
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน   18 พ.ค. 65 36
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 พ.ค. 65 43
การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association   10 พ.ค. 65 40
ปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด   20 เม.ย. 65 50
แจ้งข้อมูลเพื่อทราบกรณีฉ้อโกงประชาชน   18 เม.ย. 65 47
รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง   18 เม.ย. 65 43
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน 3"   29 มี.ค. 65 43
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าผ้าไหมสาเกตุ   29 มี.ค. 65 49
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   25 มี.ค. 65 45
วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 มี.ค. 65 52
ประชาสัมพันธ์การประกวดเดี่ยวโหวดและเดี่ยวพิณในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565   3 มี.ค. 65 62
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการระดับจังหวัด ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก   3 มี.ค. 65 51
ข่าวสารคุ้มครองผู้บริโภค   23 ก.พ. 65 68
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   3 ก.ย. 63 169