กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิณ แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางอนัญญา ศรีระษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางอรพิน ช่างพูด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางจันทร์เพ็ญ เอกตะคุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางวรรณวิมล นีลพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางศิริลักษณ์ ทองด้วง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ


นางสาวอมรา ผดุงกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางดวงเขียน แก้วขอนแก่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


พ.อ.อ.ธัชชัย วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณิชาภา ลักษณะงาม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภนิตา มาเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชนิกานต์ กะภูทิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอิสรีย์ สุบิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไรวรรณ พามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสุรพร เลาหะนาคีวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นางจอมใจ อามาตมนตรี
คนงานทั่วไป


นางสาวจิราพร ศรีทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ