คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางจิราพร เกษมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 080-744-0888


นายสหัสวรรษ แซ่เล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง


นางอุไรพร ขมิ้นทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง


นายปริญญา วิเชียร์โรจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง