กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทรงวุฒิ จังพานิชกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางจตุพร ผดุงกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


นายประเวศ แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค


นายณัฐพงษ์ วรนาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายสาคร ชุมจุมจัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางกัลยกร สัตยมุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอันฉรา ทองเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


จ่าเอกเรืองเดช ป้องสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเชาฤทธิ์ แสวงเจริญ
ผช.นายช่างโยธา


นางอุบล แข้คำ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายยุทธพงษ์ อนุแก่นทราย
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นางสาววิภาวรรณ วิเศษศรี
ผช.นายช่างโยธา


นายธเนศ พัดแก้ว
ผช.นายช่างเขียนแบบ


นายพีรศักดิ์ ศรีมงคล
ผช.เจ้าพนักงานประปา


นายวรัญญู ภะคะมิตร
ผช.นายช่างโยธา


นายเจษฎากร ธงเสนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิวัฒน์ แก้วขอนแก่น
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นายรุ่งโรจน์ ปองไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายวิชาญ พาลา
ลูกจ้างประจำ นักการ


นายภูมิมินทร์ นิลผาย
คนงานทั่วไป