สมาชิกสภาฯ

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางฉวีวรรณ อารีเอื้อ
ประธานสภา


นายประยูร ดวงสะอาด
รองประธานสภา


นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์
เลขานุการสภา (ปลัด อบต.)


นายประยูร ดวงสะอาด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางมะลิซ้อน ดวงใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายประคอง เมาะราษี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายเชื่อม ไชยทิพย์ปัญญา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางฉวีวรรณ อารีเอื้อ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายนิรันดร์ ขันธ์ดวง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางณภศร ศรีมงคล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสุเทพ สีลาดเลา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายเขตรัฐ วงศ์ณรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายกฤชชัย ศรีสว่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางพเยาว์ แน่นอุดร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายบพิตร ยิ่งกำแหง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายสุวรรณ ชาสูงเนิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายจรินทร์ คำเคลือ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายกมล แสนประดิษฐ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายชุมพล นนทวิลาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นางฉวีวรรณ นาถภากุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายประเสริฐ กระจ่างจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นางอารีย์ หนูแสน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นายโกวิทย์ โทรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นายสมพร พิมูลมี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12


นายไวภพ ดำรงชัยพัฒน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12


นายบุญจันทร์ เอกรักษา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13


นางละเอียด แสงใสย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13


นางพนิดา จันทร์เจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14


นายสุริยา ปัญญาบุญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14


นางวิไลวรรณ อาวรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15


นายประทวน ธงเสนา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15


นายเจริญ วรนาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16


นายวิมล มิสา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16


นางบุญเหลือ สุ่มมาตย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 17


นายสุระชัย จีกลาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 17


นายวุฒิชัย อิสิสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 18


นายโกวิท วิเศษวิสัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 18


นางอุไร จำนงกิจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 19


นายทองดี เพ็งจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 19


นายบุญทัน หารพรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 20


นายเสมียน ขันตรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 20