คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
จดหมายข่าวพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   16 ก.ค. 63 85
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 ก.ค. 62 423
15.การชำระภาษีป้าย   2 ก.ค. 62 325
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 ก.ค. 62 255
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 ก.ค. 62 322
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   2 ก.ค. 62 249
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 251
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 1002
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   2 ก.ค. 62 272
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   2 ก.ค. 62 253
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   2 ก.ค. 62 270
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 244
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   2 ก.ค. 62 228
6.การแจ้งถมดิน   2 ก.ค. 62 268
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   2 ก.ค. 62 535
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   2 ก.ค. 62 301
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 ก.ค. 62 317
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 ก.ค. 62 285
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   2 ก.ค. 62 308
แผ่นพับ การชำระภาษี   14 มิ.ย. 62 158
ป้าย การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 215
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลรอบเมือง   5 ก.ค. 61 960
จดหมายข่าว แผ่นพับการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 208
ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจภาษี ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 234
การออกบริการรับชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 213
การออกบริการรับชำระภาษีต่างๆ ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 211
การออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 1-20 ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 206