คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   10 ม.ค. 65 545
15.การชำระภาษีป้าย   10 ม.ค. 65 416
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   10 ม.ค. 65 330
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   10 ม.ค. 65 622
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   10 ม.ค. 65 353
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 65 341
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 65 1233
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   10 ม.ค. 65 380
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   10 ม.ค. 65 349
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   10 ม.ค. 65 349
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 65 305
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   10 ม.ค. 65 332
6.การแจ้งถมดิน   10 ม.ค. 65 346
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   10 ม.ค. 65 644
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   10 ม.ค. 65 426
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 65 382
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 65 380
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   10 ม.ค. 65 472
จดหมายข่าวพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   16 ก.ค. 63 149
แผ่นพับ การชำระภาษี   14 มิ.ย. 62 222
ป้าย การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 297
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลรอบเมือง   5 ก.ค. 61 1611
จดหมายข่าว แผ่นพับการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 304
ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจภาษี ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 289
การออกบริการรับชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 278
การออกบริการรับชำระภาษีต่างๆ ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 278
การออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 1-20 ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 277