E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 71ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 7 บ้านหนองทุ่งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 17 บ้านหนองหญ้าม้า (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 1 เครื่องและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 16 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างหอพักบ้านอัมระปาล สิ้นสุดโครงการ ที่บ้านนางคำจันทร์ พุทธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายหนูกาญ เมาะราษี สิ้นสุดโครงการที่หน้าบ้านนายบุญชู เมาะราษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 1 เครื่องและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4314 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างติดตั้งเดินสายแลนภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๗๔ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4314 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงคอนกรึตเสริมเล็กพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง โดยวิธีคัดเลือก 13 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 20 สิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จุดเริ่มต้นโครงการ ตรงข้ามบ้านนายสวรรค์ เอกรักษา สิ้นสุดโครงการที่ นานายไพรวรรณ ประกอบแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิม บ้านนายทองจันทร์ พุทธานี สิ้นสุดโครงการ บ้านนายเอนก สินธพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 จุดเริ่มต้นโครงการนายอนันต์ เพชรศักดิ์หาร สิ้นสุดโครงการที่นานางดอกไม้ ศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบบรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64