E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
จ้างเหมาปูพรมห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อชุดตรวจ ATK และเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๖๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ หมายเลขทะเบียน บร 4825 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 64
วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ 16 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ปั้มหอยโข่ง) ขนาด ๓ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ปั้มหอยโข่ง) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ปั้มหอยโข่ง) ขนาด ๕ แรงม้า 7 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเตรียมการเลือกตั้ง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการย้าย (รื้อถอน) ติดตั้งใหม่ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับงานเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง จำนวน 51 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองทุ่งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายใน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
จ้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายใน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง(โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ และหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64