E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ทรายอะเบทกำจัดลูกนำ้ยุงลายชนิดซองชา (บรรจุซองๆละ 20 กรัม 1,250 ซอง/ถัง จำนวน 30 ถัง 14 มิ.ย. 65
ทรายอะเบทกำจัดลูกนำ้ยุงลายชนิดซองชา (บรรจุซองๆละ 20 กรัม 1,250 ซอง/ถัง จำนวน 30 ถัง 13 มิ.ย. 65
ทรายอะเบทกำจัดลูกนำ้ยุงลายชนิดซองชา (บรรจุซองๆละ 20 กรัม 1,250 ซอง/ถัง จำนวน 30 ถัง 13 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ และรองรับระบบสแกนใบหน้า พร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ และรองรับระบบสแกนใบหน้า พร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ และรองรับระบบสแกนใบหน้า พร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางถนนภายใน หมู่ที่ 3 บ้านหัวแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางถนนภายใน หมู่ที่ 19 บ้านหนองทุ่งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 16 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 จำนวน 279 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ขนาด 6 สายภายนอก 16 สายภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4825 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ซื้อเข่งพลาสติก จำนวน 48 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 16 พฤษภาคม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (นม)ปิดภาคเรียนที่ 2/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุด ตรวจ ATK,เจลแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านกันแสงห้องผู้บริหารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
เหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 28 มี.ค. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65