หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 0862350364


นางกิตติมา แก้วกิตติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง


นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง


นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวัชระ สมบัติดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนงพงา กอธวัช
หัวหน้าสำนักปลัด