คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 มี.ค. 64 43
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   2 มี.ค. 64 34
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 มี.ค. 64 35
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   2 มี.ค. 64 42
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   2 มี.ค. 64 35
6.การแจ้งถมดิน   2 มี.ค. 64 26
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   2 มี.ค. 64 30
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มี.ค. 64 27
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   2 มี.ค. 64 26
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   2 มี.ค. 64 31
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   2 มี.ค. 64 27
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 มี.ค. 64 29
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   2 มี.ค. 64 28
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 มี.ค. 64 26
15.การชำระภาษีป้าย   2 มี.ค. 64 32
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 มี.ค. 64 28
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 มี.ค. 64 28
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 มี.ค. 64 25