หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดอบต.รอบเมือง   27 เม.ย. 65 19
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1)   27 เม.ย. 65 17
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2)   27 เม.ย. 65 18
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(3)   27 เม.ย. 65 17
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4)   27 เม.ย. 65 16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(5)   27 เม.ย. 65 16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(6)   27 เม.ย. 65 16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(7)   27 เม.ย. 65 16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(8)   27 เม.ย. 65 13
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(9)   27 เม.ย. 65 14
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(10)   27 เม.ย. 65 12
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(11)   27 เม.ย. 65 13
ระเบียบปฏิบัติราชการของบุคลากร อบต.รอบเมือง   27 เม.ย. 65 17
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 65 48
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 64 194