รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ2564 (3)   26 เม.ย. 65 34
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (2)   1 มี.ค. 65 52
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (1)   1 มี.ค. 65 40
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 64 128
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2563   1 เม.ย. 64 133
งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   27 ต.ค. 63 224
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   27 เม.ย. 63 168
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563   23 เม.ย. 63 217
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   23 เม.ย. 63 209